Một số thuật ngữ trong kế toán

Thảo luận trong 'Kế Toán' bắt đầu bởi admin, 15/12/12.

 1. admin Administrator

  1/ Advances to employees : Tạm ứng
  2/ Accelerated depreciation : Khấu hao gia tốc
  3/ Accounts Payable : Tài khoản phải trả
  4/ Accounts receivable : Tài khoản phải thu
  5/ Actual Cost : Chi phí (Giá thành) thực tế
  6/ Adjusting entry : Bút toán điều chỉnh
  Bút toán điều chỉnh là loại bút toán đặc biệt (bút toán thuộc về chỉnh sửa không giống như các bút toán đươc ghi nhận khi 1 nghiệp vụ phát sinh) thường được thực hiện tại thời điểm khoá sổ kế toán giúp cho số dư tài khoản được phản ánh đúng.
  7/ Asset : Vốn, tài sản
  8/ Average Cost : Chi phí (giá thành) bình quân
  9/ Advanced payments to suppliers : Trả trước người bán
  10/ Accrued expenses : Chi phí trích trước, chi phí phải trả
  VD: lương nhân viên đã ghi vào chi phí tháng trước nhưng thực tế vẫn chưa trả. Đến tháng sau khoản này sẽ được chuyển thành Accrual Expense. Nếu sau này trả khoản lương này cho nhân viên thì ghi "có" ở tài khoản này và "nợ" ở tiền mặt
  11/ Activity-based costing : Giá thành đảm phí (Kế toán tính giá thành dựa vào phương thức hoạt động, nghĩa là các nhà quản trị chỉ chú ý đến nguồn gốc phát sinh chi phí ( những nhân tố ảnh hưởng đến CP sp...))
  12/ Additional costs : Chi phí phụ trội
  13/ Absorption costing:
  Một phương pháp định chi phí đầy đủ (Full Costing), gán cả biến phí lẫn định phí sản xuất cho hàng hóa đã sản xuất trên cơ sở theo tỷ lệ, bất chấp hàng hóa bán được trong kỳ hiện hành. So sánh với Contribution costing (định chi phí biến hay tham phần) chỉ gán mọi định phí sản xuất cho hàng hóa đã bán trong kỳ hiện hành
  Phương pháp này tính vào giá thành SP những khoản mục
  1. CP nguyên liệu trực tiếp
  2. CP nhân công trực tiếp
  3. CP SX chung
  Cả 3 mục này được xem là CP SPhẩm (Product costs)
  Ngoài ra các CP bán hàng, quản lý chung được xem là CP thời kỳ (Period costs)
  Ngược lại với Absorption costing là Direct costing: Tính vào giá thành SP những khoản mục
  1. CP nguyên liệu trực tiếp
  2. CP nhân công trực tiếp
  3. CP SX chung phần khả biến (V)
  Cả 3 mục này được xem là CP SPhẩm (Product costs)
  Ngoài ra các CP bán hàng, quản lý chung và CP SX chung phần bất biến (F) được xem là CP thời kỳ (Period costs)
  14/ Accrued Liability : Nợ phải trả trích trước
  Xem thêm : http://www.webketoan.com/forum/showthread.php?t=3772
  15/ Asset Reversion : Tài sản được thu hồi
  16/ Accounting Conventions & Principles : Quy ước và nguyên lý kế toán
  17/ Accounting Period : Kỳ kế toán. Có thể là tháng, quý, năm tùy thuộc yêu cầu báo cáo
  18/ Accounting estimate : Ước tình kế toán. Là một giá trị chỉ gần đúng của 1 chỉ tiêu liên quan đến báo cáo tài chính được ước tính trong trường hợp thực tế đã phát sinh nhưng chưa có số liệu chính xác hoặc chưa có phương pháp tính toán chính xác hơn, hoặc một chỉ tiêu thực tế chưa phát sinh nhưng đã được ước tính để lập báo cáo tài chính, ví dụ:
  * Ước tính chỉ tiêu đã phát sinh:
  - Dự phòng nợ phải thu khó đòi;
  - Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn;
  - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
  - Trích khấu hao tài sản cố định;
  - Chi phí trả trước;
  - Giá trị sản phẩm dở dang;
  - Doanh thu ghi nhận trước;
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng dở dang.
  * Ước tính chỉ tiêu chưa phát sinh:
  - Dự phòng chi phí bảo hành;
  - Chi phí trích trước.
  19/ Accounting Equation : Phương trình kế toán
  Phương trình kế toán là một biểu thức toán học được sử dụng để mô tả mối quan hệ giữa tài sản, các khoản nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của một tổ chức kinh doanh. Phương trình kế toán căn bản cho thấy Tài sản luôn bằng các khoản nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, nhưng có thể thay đổi hai vế của phương trình trong mỗi tình huống cụ thể .. VD : Tài sản trừ đi các khoản nợ phải trả luôn bằng vốn chủ sở hữu
  20/ Accrued Interest : Thường được dịch là lãi dự thu / hoặc lãi dự chi (tuỳ nghĩa). Có nơi gọi cái này là lãi treo (informal).
  21/ ACCOUNTING STANDARDS BOARD (ASB) :
  UỶ BAN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN chịu trách nhiệm soạn thảo, cải tiến, sửa đổi và thu hồi các chuẩn mực kế toán. Nhiều Uỷ ban Chuẩn mực kế toán chuyên về nhiều lĩnh vực khác nhau hoặc các vấn đề kế toán khác nhau.
  22/ ACCOUNTING EVENT :
  NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN phát sinh khi tài sản hoặc nợ của một doanh nghiệp tăng/giảm hoặc khi tài sản vốn thực có của chủ sở hữu có thay đổi.
  23/ ACCOUNTING :
  Tính toán, hạch toán, kế toán, công việc kế toán, nghiệp vụ kế toán
  Về cơ bản, KẾ TOÁN là một hệ thống đo lường và lập báo cáo về các sự kiện kinh tế dựa vào phương trình kế toán để phục vụ quá trình ra quyết định của nhà quản lý. Nhìn chung, khi nói đến "kế toán" người ta thường ám chỉ phòng kế toán, hoạt động kế toán hoặc các cá nhân tham gia vào việc vận dụng phương trình kế toán.
  24/ AGENCY COSTS
  CHI PHÍ ĐẠI LÝ là các chi phí phát sinh từ việc thuê một đại lý thực hiện việc ra quyết định thay cho bên uỷ thác
  25/ AGENCY
  Quan hệ đại lý là quan hệ giữa bên uỷ thác và bên đại lý trong đó bên đại lý được uỷ quyền đại diện bên uỷ thác trong một số giao dịch.
  26/ AFFILIATE
  Quan hệ liên kết là quan hệ giữa hai công ty khi một công ty sở hữu số vốn góp đáng kể, nhưng dưới mức đa số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty kia, hoặc khi cả hai đều là công ty phụ thuộc (công ty con) của công ty thứ ba
  27/ ACCRUAL
  KẾ TOÁN PHÁT SINH: một chế độ kế toán ghi nhận các khoản thu hay các khoản chi khi chúng phát sinh chứ không phải khi chúng đã được thực thu hay thực chi.
  28/ ACCRUAL BASIS OF ACCOUNTING : Kế toán trên cơ sở phát sinh
  Kế toán trên cơ sở phát sinh là một phương pháp kế toán ghi chép thu nhập và chi phí trong một thời kỳ trên cơ sở tất cả các khoản thu và chi phát sinh trong kỳ đó không phân biệt đã thực thu, thực chi hay chưa. Nhìn chung, cơ sở kế toán này thường bắt buộc áp dụng khi lập báo cáo tài chính cho người ngoài doanh nghiệp để phù hợp với các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAPP).
  29/ ACCRUAL CONCEPT see ACCRUAL BASIS OF ACCOUNTING.
  KHÁI NIỆM PHÁT SINH xem KẾ TOÁN TRÊN CƠ SỞ PHÁT SINH
  30/ AUDIT RISK : Rủi ro kiểm toán
  Rủi ro kiểm toán là rủi ro do kiểm toán viên và công ty kiểm toán đưa ý kiến nhận xét không thích hợp khi báo cáo tài chính đã được kiểm toán còn có những sai sót trọng yếu.
  Rủi ro kiểm toán gồm:
  - Rủi ro tiềm tàng:là rủi ro tiềm ẩn, vốn có trong từng nghiệp vụ, từng khoản mục trên báo cáo tài chính chứa đựng sai sót trọng yếu khi tính riêng rẽ hoặc tính gộp, mặc dù có hay không có hệ thống kiểm soát nội bộ.
  - Rủi ro kiểm soát: là rủi ro xảy ra sai sót trong từng nghiệp vụ, từng khoản mục trong báo cáo tài chính khi tính riêng rẽ hoặc tính gộp mà hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ không ngăn ngừa hế, không phát hiện và không được sửa chữa kịp thời.
  - Rủi ro phát hiện: là rủi ro xảy ra sai sót trọng yéu trong từng nghiệp vụ, từng khoản mục trong báo cáo tài chính khi được tính riêng rẽ hoặc tính gộp mà trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên không phát hiện được.
  31/ ALLOWANCE FOR BAD DEBTS
  Dự phòng nợ phải thu khó đòi là tài khoản dùng để ghi nhận khoản nợ phải thu khó đòi nằm trong tổng công nợ phải thu.
  32/ ALLOCATION : Sự Phân Phối, phân bổ
  33/ AGGREGATE : Tính Gộp Hoặc Tính Tổng
  34/ APPORTION : Chia ra từng phần
  35/ AVERAGE COST METHOD
  Phương pháp này gọi là phương pháp tính phí theo bình quân gia quyền
  36/ AUDIT REPORT
  Audit report (nó còn tương đương với thuật ngữ auditor's report): Báo cáo của kiểm toán viên
  Báo cáo của kiểm toán viên là một văn bản do kiểm toán viên lập trình bày về mục tiêu, phạm vi và kết quả của cuộc kiểm toán. Kết quả của cuộc kiểm toán bao gồm các phát hiện, kết luận (ý kiến) và các ý kiến tư vấn.
  37/ ACCOUNTING RATIO : Chỉ số kế tóan
  Chỉ số kế toán là kết quả của việc chia hai chỉ tiêu báo cáo tài chính (Chỉ tiêu kế toán) cho nhau. Các chỉ số kế toán giúp các nhà phân tích hiểu các báo cáo tài chính qua việc tập trung vào các mối quan hệ cụ thể.
  38/ APIC (viết tắt của Additional Paid-In-Capital): Vốn góp bổ sung
  Paid-in capital: vốn đã góp, vốn đóng đủ, vốn cơ bản nội bộ
  39/ AICPA : là từ viết tắt của Hiệp hội kế toán viên công chứng của Mỹ. Đây là một tổ chức hiệp hội nghề nghiệp rất có danh tiếng ở Mỹ. Các tổ chức tương tự như ở Anh: ACCA, ICAEW, CPA hoặc ở Úc CPA Australia.
  40/ ASB see ACCOUNTING STANDARDS BOARD
  ASB xem ACCOUNTING STANDARDS BOARD (Uỷ Ban Chuẩn mực Kế toán).
  41/ ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)
  Là khối thương mại các nước ở khu vực Đông Nam Á, với mục tiêu chính là xây dựng một hiệp định thương mại tự do giữa các nước thành viên
  Là một tổ chức chính trị, kinh tế và văn hoá của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Thành lập năm 1967, mục đích của tổ chức này là thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các nước thành viên. Cuộc họp thượng đỉnh của các nước thành viên thường diễn ra vào tháng Mười một hàng năm.
  42/ ASSUMPTION
  1. Theo nghĩa thông thường, là một hoặc một số điều tin tưởng hoặc sự việc chưa được chứng thực có đóng góp vào một kết luận nào đó.
  2. Theo nghĩa kỹ thuật, là hành động nhận trách nhiệm hoặc nhận nợ thay một bên khác.
  43/ ADF
  Sau khi Khấu trừ Cước phí (chuyên chở) (thuật ngữ sử dụng trong lập hoá đơn)
  44/ ACH
  Phòng Thanh toán Bù trừ Tự động
  Hệ thống Thanh toán Tự động
  45/ ADI
  Sau Ngày Lập Hoá đơn (thuật ngữ sử dụng trong lập hoá đơn).
  46/ A&M (Additions and Maintenance) :Thêm vào và Bảo trì
  47/ A&G (Adminstrative & General) : Quản trị và Tổng quát
  48/ A&E (Appropriation & Expense or Analysis & Evaluation) : Sự riêng biệt và chi phí hoặc Sự phân tích và ước lượng
  49/ A&P (Administrative and Personnel) : Quản trị và Cá nhân
  50/ ABATEMENT : Sự hạ giá hoặc giảm giá
  51/ ACB : Điều chỉnh chi phí cơ bản
  52/ ACCELERATED DEPRECIATION :
  Phương pháp khấu hao nhanh còn gọi là khấu hao gia tốc : Là Phương pháp tính khấu hao với số khấu hao lớn nhất ở năm đầu tiên sử dụng
  53/ Break-even point: Điểm hòa vốn
  54/ Business entity concept: Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể
  55/ Business purchase: Mua lại doanh nghiệp
  56/ Calls in arrear: Vốn gọi trả sau
  57/ Capital: Vốn
  58/ Authorized capital: Vốn điều lệ
  59/ Called-up capital: Vốn đã gọi
  60/ Capital expenditure: Chi phí đầu tư
  61/ Invested capital: Vốn đầu tư
  62/ Issued capital: Vốn phát hành
  63/ Uncalled capital: Vốn chưa gọi
  64/ Working capital: Vốn lưu động (hoạt động)
  65/ Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần
  66/ Carriage: Chi phí vận chuyển
  67/ Carriage inwards: Chi phí vận chuyển hàng hóa mua
  68/ Carriage outwards: Chi phí vận chuyển hàng hóa bán
  69/ Carrying cost: Chi phí bảo tồn hàng lưu kho
  70/ Cash book: Sổ tiền mặt
  71/ Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt
  72/ Cash flow statement: Bảng phân tích lưu chuyển tiền mặt
  73/ Category method: Phương pháp chủng loại
  74/ Cheques: Sec (chi phiếú)
  75/ Clock cards: Thẻ bấm giờ
  76/ Closing an account: Khóa một tài khoản
  77/ Closing stock: Tồn kho cuối kỳ
  78/ Commission errors: Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh toán
  79/ Company accounts: Kế toán công ty
  80/ Company Act 1985: Luật công ty năm 1985
  81/ Compensating errors: Lỗi tự triệt tiêu
  82/ Concepts of accounting: Các nguyên tắc kế toán
  83/ Conservatism: Nguyên tắc thận trọng
  83/ Consistency: Nguyên tắc nhất quán
  84/ Control accounts : Tài khoản kiểm tra
  85/ Conventions: Quy ước
  86/ Conversion costs: Chi phí chế biến
  87/ Cost accumulation: Sự tập hợp chi phí
  88/ Cost application: Sự phân bổ chi phí
  89/ Cost concept: Nguyên tắc giá phí lịch sử
  90/ Cost object: Đối tượng tính giá thành
  91/ Cost of goods sold: Nguyên giá hàng bán
  92/ Credit balance: Số dư có
  93/ Credit note: Giấy báo có
  94/ Credit transfer: Lệnh chi
  95/ Creditor: Chủ nợ
  96/ Cumulative preference shares: Cổ phần ưu đãi có tích lũy
  97/ Current accounts: Tài khoản vãng lai
  98/ Current assets: Tài sản lưu động
  99/ Curent liabilities: Nợ ngắn hạn
  100/ Current ratio: Hệ số lưu hoạt
  101/ Debentures: Trái phiếu, giấy nợ
  102/ Debenture interest: Lãi trái phiếu
  103/ Debit note: Giấy báo Nợ
  104/ Debtor: Con nợ
  105/ Depletion: Sự hao cạn
  106/ Depreciation: Khấu hao
  107/ Causes of depreciation: Các nguyên do tính khấu hao
  108/ Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín
  109/ Nature of depreciation: Bản chất của khấu hao
  110/ Provision for depreciation: Dự phòng khấu hao
  111/ Reducing balance method: Phương pháp giảm dần
  112/ Straight-line method: Phương pháp đường thẳng
  113/ Direct costs: Chi phí trực tiếp
  114/ Directors: Hội đồng quản trị
  115/ Directors’ remuneration: Thù kim thành viên Hội đồng quản trị
  116/ Discounts: Chiết khấu
  117/ Discounts allowed: Chiết khấu bán hàng
  118/ Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt
  119/ Provision for discounts: Dự phòng chiết khấu
  120/ Discounts received: Chiết khấu mua hàng
  121/ Dishonored cheques: Sec bị từ chối
  122/ Disposal of fixed assets: Thanh lý tài sản cố định
  123/ Dividends: Cổ tức
  124/ Double entry rules: Các nguyên tắc bút toán kép
  125/ Dual aspect concept: Nguyên tắc ảnh hưởng kép
  126/ Drawing: Rút vốn
  127/ Equivalent units: Đơn vị tương đương
  128/ Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị tương đương
  129/ Errors: Sai sót
  130/ Expenses prepaid: Chi phí trả trước
  131/ Factory overhead expenses: Chi phí quản lý phân xưởng
  132/ FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước
  133/ Final accounts: Báo cáo quyết toán
  134/ Finished goods: Thành phẩm
  135/ First call: Lần gọi thứ nhất
  136/ Fixed assets: Tài sản cố định
  137/ Fixed capital: Vốn cố định
  138/ Fixed expenses: Định phí / Chi phí cố định
  139/ General ledger: Sổ cái
  140/ General reserve: Quỹ dự trữ chung
  141/ Going concerns concept: Nguyên tắc hoạt động lâu dài
  142/ Goods stolen: Hàng bị đánh cắp
  143/ Goodwill: Uy tín
  144/ Gross loss: Lỗ gộp
  145/ Gross profit: Lãi gộp
  146/ Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp
  147/ Historical cost: Giá phí lịch sử
  148/ Horizontal accounts: Báo cáo quyết toán dạng chữ T
  149/ Impersonal accounts: Tài khoản phí thanh toán
  150/ Imprest systems: Chế độ tạm ứng
  160/ Income tax: Thuế thu nhập
  161/ Increase in provision: Tăng dự phòng
  162/ Indirect costs: Chi phí gián tiếp
  163/ Installation cost: Chi phí lắp đặt, chạy thử
  164/ Intangible assets: Tài sản vô hình
  165/ Interpretation of accounts: Phân tích các báo cáo quyết toán
  166/ Investments: Đầu tư
  167/ Invoice: Hóa đơn
  168/ Issue of shares: Phát hành cổ phần
  169/ Issued share capital:Vốn cổ phần phát hành
  170/ Job-order cost system: Hệ thống hạch toán chi phí sản xuất theo công việc/ loạt sản phẩm
  171/ Journal: Nhật ký chung
  172/ Journal entries: Bút toán nhật ký
  173/ Liabilities: Công nợ
  174/ LIFO (Last In First Out): Phương pháp nhập sau xuất trước
  175/ Limited company: Công ty trách nhiệm hữu hạn
  176/ Liquidity: Khả năng thanh toán bằng tiền mặt (tính lỏng/ tính thanh khoản)
  177/ Liquidity ratio: Hệ số khả năng thanh toán
  178/ Long-term liabilities: Nợ dài hạn
  179/ Loss: Lỗ
  180/ Gross loss: Lỗ gộp
  181/ Net loss: Lỗ ròng
  182/ Machine hour method: Phương pháp giờ máy
  183/ Manufacturing account: Tài khoản sản xuất
  184/ Mark-up: Tỷ suất lãi trên giá vốn
  185/ Margin: Tỷ suất lãi trên giá bán
  186/ Matching expenses against revenue: Khế hợp chi phí với thu nhập
  187/ Materiality: Tính trọng yếu
  188/ Materials: Nguyên vật liệu
  189/ Money mesurement concept: Nguyên tắc thước đo bằng tiền
  190/ Net assets: Tài sản thuần
  191/ Net book value: Giá trị thuần
  192/ Net realizable value: Giá trị thuần thực hiện được
  193/ Nominal accounts: Tài khoản định danh
  194/ Nominal ledger: Sổ tổng hợp
  195/ Notes to accounts: Ghi chú của báo cáo quyết toán
  196/ Objectivity: Tính khách quan
  197/ Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu
  198/ Opening entries: Các bút toán khởi đầu doanh nghiệp
  199/ Opening stock: Tồn kho đầu kỳ
  200/ Operating gains: lợi nhuận trong hoạt động
  201/ Ordinary shares: Cổ phần thường
  202/ Original entry, errors : Lỗi phát sinh từ nhật ký
  203/ Output in equivalent units: Lượng sản phẩm tính theo đơn vị tương đương
  204/ Overdraft: Nợ thấu chi
  205/ Overhead application base: Tiêu thức phân bổ chi phí quản lý phân xưởng
  206/ Overhead application rate: Hệ số phân bổ chi phí quản lý phân xưởng
  207/ Oversubscription of shares: Đăng ký cổ phần vượt mức
  208/ Paid-up capital: Vốn đã góp
  209/ Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá
  210/ Periodic stock: Phương pháp theo dõi tồn kho định kỳ
  211/ Perpetual stock: Phương pháp theo dõi tồn kho liên tục
  212/ Personal accounts: Tài khoản thanh toán
  213/ Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí
  214/ Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí
  215/ Physical deteration: Sự hao mòn vật chất
  216/ Physical units: Đơn vị (sản phẩm thực tế)
  217/ Posting: Vào sổ tài khoản
  218/ Predetermined application rate: Hệ số phân bổ chi phí định trước
  219/ Preference shares: Cổ phần ưu đãi
  220/ Cummulative preference share: Cổ phần ưu đãi có tích lũy
  221/ Non-cummulative preference share: Cổ phần ưu đãi không tích lũy
  222/ Preliminary expenses: Chi phí khởi lập
  223/ Prepaid expenses: Chi phí trả trước
  224/ Private company: Công ty tư nhân
  225/ Profitability: Khả năng sinh lời
  226/ Prime cost: Giá thành cơ bản
  227/ Principle, error of: Lỗi định khoản
  228/ Process cost system: Hệ thống hạch toán CPSX theo giai đoạn công nghệ
  229/ Product cost: Giá thành sản phẩm
  230/ Production cost: Chi phí sản xuất
  231/ Profits: lợi nhuận, lãi
  232/ Appropriation of profit: Phân phối lợi nhuận
  233/ Gross profit: Lãi gộp
  234/ Net profit: Lãi ròng
  235/ Profit and loss account: Tài khoản kết quả
  (Nguồn: webketoan.com)
  mrkhuongcc thích bài này.

Chia sẻ trang này