Hướng Dẫn Cài đặt Odoo (Openerp) 7.0 trực tiếp từ GitHub lên Ubuntu 14.04

Thảo luận trong 'Linux' bắt đầu bởi fanha99, 21/5/14.

 1. fanha99 New Member

  Odoo (OpenERP) chuyển code sang GitHub là một điều đáng mừng. Git ngày càng phổ biến, kích thước repository gọn nhẹ. Giao diện GitHub cũng sáng sủa hơn launchpad.

  Hôm nay rảnh rỗi, nên viết 1 cái tutor cài đặt Odoo lên Ubuntu 14.04 Server LTS

  note: các câu lệnh đã dc thử nghiệm trên server của mình, nên các bạn có thể copy paste cho nhanh.

  note: cài đặt trực tiếp từ GitHub thì mỗi lần update hay sửa code dễ dàng hơn. Nếu bạn chỉ muốn thử nghiệm Odoo, mình khuyên bạn sử dụng gói ứng dụng .deb. Cài đặt từ gói gói ứng dụng .deb chỉ tốn vài phút thôi.

  note: bài này dc "xào" từ hướng dẫn cài đặt từ launchpad.

  Cập nhật danh sách ứng dụng
  Mã (text):
  1. sudo apt-get update
  Cập nhật tất cả các ứng dụng đã cài đặt
  Mã (text):
  1. sudo apt-get upgrade
  Cài đặt các gói ứng dụng, thư viện cần thiết cho Odoo
  Mã (text):
  1. sudo apt-get install graphviz ghostscript postgresql-client python-dateutil python-feedparser python-matplotlib python-ldap python-libxslt1 python-lxml python-mako python-openid python-psycopg2 python-pybabel python-pychart python-pydot python-pyparsing python-reportlab python-simplejson python-tz python-vatnumber python-vobject python-webdav python-werkzeug python-xlwt python-yaml python-imaging
  Cài đặt các gói ứng dụng, thư viện mà có thể bạn sẽ cần đến trong tương lai
  Mã (text):
  1. sudo apt-get install gcc python-dev mc git python-setuptools python-babel python-feedparser python-reportlab-accel python-zsi python-openssl python-egenix-mxdatetime python-jinja2 python-unittest2 python-mock python-docutils lptools make python-psutil python-paramiko poppler-utils python-pdftools antiword postgresql
  Cài đặt gdata client (cái này có vẻ cũ rồi)
  Mã (text):
  1. wget http://gdata-python-client.googlecode.com/files/gdata-2.0.17.tar.gz
  2. tar zxvf gdata-2.0.17.tar.gz
  3. cd gdata-2.0.17/
  4. sudo python setup.py install
  Tạo user hệ thống mới openerp
  Mã (text):
  1. sudo adduser odoo --home /opt/odoo
  Tạo user database mới openerp
  Mã (text):
  1. cd ..
  2. sudo -u postgres createuser -s odoo
  chuyển vào thư mục mới
  Mã (text):
  1. sudo su odoo
  2. cd /opt
  Chạy git để download source code từ GitHub
  (sẽ mất 1 khoản thời gian tùy thuộc vào tốc độ mạng của bạn)
  Mã (text):
  1. git clone https://github.com/odoo/odoo.git
  Checkout phiên bản 7.0
  (sẽ mất 1 khoản thời gian tùy thuộc vào máy của bạn)
  Mã (text):
  1. git checkout 7.0
  Thoát khỏi user openerp
  Mã (text):
  1. exit
  Copy file cấu hình của OpenERP vào /etc
  Mã (text):
  1. sudo cp /opt/odoo/install/openerp-server.conf /etc/openerp-server.conf
  Chỉnh sửa file cấu hình
  Mã (text):
  1. sudo nano /etc/openerp-server.conf
  Sửa lại mật khẩu database của bạn và bỏ dấu chấm phẩy ở phía đầu dòng. Đồng thời thêm dòng addons_path vào cuối file, file cấu hình của tôi như sau.
  Mã (text):
  1. [options]
  2. admin_passwd = PASSWORD
  3. db_host = False
  4. db_port = False
  5. db_user = odoo
  6. db_password = False
  7. addons_path = /opt/odoo/addons,/opt/odoo/openerp/addons
  Phân quyền sở hữu của file cầu hình cho user openerp
  Mã (text):
  1. sudo chown odoo: /etc/openerp-server.conf
  2. sudo chmod 640 /etc/openerp-server.conf
  Tạo thư mục chứa log
  Mã (text):
  1. sudo mkdir /var/log/odoo
  2. sudo chown odoo:root /var/log/odoo
  Copy Logrotate file from source to /etc/logrotate.d folder
  Mã (text):
  1. sudo cp /opt/odoo/install/openerp-server.logrotate /etc/logrotate.d/openerp-server
  2. sudo chmod 755 /etc/logrotate.d/openerp-server
  Thử nghiệm bản cài đặt

  Mã (text):
  1. sudo su odoo
  2. cd /opt/odoo/
  3. ./openerp-server -c /etc/openerp-server.conf &
  kiểm tra lại với địa chỉ http://yourserverIP:8069

  Cấu hình để tự chạy khi khởi động máy

  Copy file init vào trong /etc/init.d/
  Mã (text):
  1. sudo cp /opt/odoo/debian/openerp.init /etc/init.d/openerp-server
  Cập nhật vị trí của file
  Mã (text):
  1. sudo nano /etc/init.d/openerp-server
  Tìm và sửa lại các dòng DAEMON và CONFIG
  Mã (text):
  1. DAEMON=/opt/odoo/openerp-server
  2. CONFIG=/etc/openerp-server.conf
  Chuyển file init thành file thực thi
  Mã (text):
  1. sudo chmod +x /etc/init.d/openerp-server
  Thêm openerp-server vào statup của hệ thống
  Mã (text):
  1. sudo update-rc.d openerp-server defaults
  Khởi động máy và kiểm tra
  Mã (text):
  1. sudo shutdown -r now
  Sau khi khởi động lại máy thì bạn sẽ kết nối dc với hệ thống thông qua địa chỉ http://yourip:8069

  xong rồi đó, nếu có góp ý hay sai sót gì thì reply topic nha
  admin thích bài này.

Chia sẻ trang này