Cài đặt, cấu hình Eclipse để lập trình OpenERP 7.0 (Windows)

Thảo luận trong 'Công Cụ Phát Triển' bắt đầu bởi admin, 12/1/13.

 1. Tran Chi Hieu Member

  Hi tnnguyen,
  Theo anh thấy lỗi nằm ở đây:
  OperationalError: FATAL: password authentication failed for user \"openpg\"\\n\\n'>\n", "fault_code": "FATAL: password authentication failed for user \"openpg\"\n", "type": "server_exception"}}
  Em đã cấu hình đúng user và password kết nối cho postgesql chưa e?
  tnnguyen thích bài này.
 2. Le Trong Nguyen New Member

  Giúp mình lỗi này
  OpenERP Server Error
  Client Traceback (most recent call last):
  File "C:\source\openerp\openerp\addons\web\http.py", line 195, in dispatch
  response["result"] = method(self, **self.params)
  File "C:\source\openerp\openerp\addons\web\controllers\main.py", line 709, in get_list
  return db_list(req)
  File "C:\source\openerp\openerp\addons\web\controllers\main.py", line 88, in db_list
  dbs = proxy.list()
  File "C:\source\openerp\openerp\addons\web\session.py", line 31, in proxy_method
  result = self.session.send(self.service_name, method, *args)
  File "C:\source\openerp\openerp\addons\web\session.py", line 104, in send
  raise xmlrpclib.Fault(openerp.tools.ustr(e), formatted_info)


  Server Traceback (most recent call last):
  File "C:\source\openerp\openerp\addons\web\session.py", line 90, in send
  return openerp.netsvc.dispatch_rpc(service_name, method, args)
  File "C:\source\openerp\openerp\netsvc.py", line 295, in dispatch_rpc
  result = ExportService.getService(service_name).dispatch(method, params)
  File "C:\source\openerp\openerp\service\web_services.py", line 122, in dispatch
  return fn(*params)
  File "C:\source\openerp\openerp\service\web_services.py", line 351, in exp_list
  cr = db.cursor()
  File "C:\source\openerp\openerp\sql_db.py", line 485, in cursor
  return Cursor(self._pool, self.dbname, serialized=serialized)
  File "C:\source\openerp\openerp\sql_db.py", line 183, in __init__
  self._cnx = pool.borrow(dsn(dbname))
  File "C:\source\openerp\openerp\sql_db.py", line 378, in _locked
  return fun(self, *args, **kwargs)
  File "C:\source\openerp\openerp\sql_db.py", line 441, in borrow
  result = psycopg2.connect(dsn=dsn, connection_factory=PsycoConnection)
  File "C:\Python-27\lib\site-packages\psycopg2\__init__.py", line 178, in connect
  return _connect(dsn, connection_factory=connection_factory, async=async)
  OperationalError: server closed the connection unexpectedly
  This probably means the server terminated abnormally
  before or while processing the request.
 3. tnnguyen New Member

  Cảm ơn anh Tran Chi Hieu đã trả lời giúp em!
 4. Tran Chi Hieu Member

  Hi Le Trong Nguyen,
  Bạn dùng psycopg2 để kết nối đến 1 database nào đó mà nó không mở kết nối được, bạn kiểm tra lại đoạn code kết nối với database thử xem nhé.
 5. kimduy1991 New Member

  Traceback (most recent call last):
  File "E:\EW\12_OpenERP\setup\openerp-7.0-latest\openerp-7.0-20140725-231135\openerp-server.py", line 2, in <module>
  import openerp
  File "E:\EW\12_OpenERP\setup\openerp-7.0-latest\openerp-7.0-20140725-231135\openerp\__init__.py", line 39, in <module>
  import addons
  File "E:\EW\12_OpenERP\setup\openerp-7.0-latest\openerp-7.0-20140725-231135\openerp\addons\__init__.py", line 38, in <module>
  from openerp.modules import get_module_resource, get_module_path
  File "E:\EW\12_OpenERP\setup\openerp-7.0-latest\openerp-7.0-20140725-231135\openerp\modules\__init__.py", line 27, in <module>
  from . import db, graph, loading, migration, module, registry
  File "E:\EW\12_OpenERP\setup\openerp-7.0-latest\openerp-7.0-20140725-231135\openerp\modules\graph.py", line 32, in <module>
  import openerp.osv as osv
  File "E:\EW\12_OpenERP\setup\openerp-7.0-latest\openerp-7.0-20140725-231135\openerp\osv\__init__.py", line 22, in <module>
  import osv
  File "E:\EW\12_OpenERP\setup\openerp-7.0-latest\openerp-7.0-20140725-231135\openerp\osv\osv.py", line 30, in <module>
  import orm
  File "E:\EW\12_OpenERP\setup\openerp-7.0-latest\openerp-7.0-20140725-231135\openerp\osv\orm.py", line 44, in <module>
  import babel.dates
  ImportError: No module named babel.dates

  Nhờ mấy bạn hướng dẫn dùm mình. Mình đã giải nén thư mục lib ra rồi chạy nhưng nó vẫn báo lỗi. Nhờ các bạn hỗ trợ dùm mình nhé. Xin cám ơn các bạn
 6. Tran Chi Hieu Member

  Hi kimduy1991,
  Bạn thử cách này xem, nếu dùng linux thì bạn cài vơi pip, nếu là windows thì bạn giải nén ra, mở cmd cd đường dẫn đến folder bạn vừa bung ra rồi chạy thêm lệnh: python setup.py install nữa để add lib vào python của bạn.
 7. kimduy1991 New Member

  Cám ơn anh Hiếu. Anh có thể cho em hỏi. nếu em xài phiên bản Odoo thì để setup tương tự 7 đúng không anh
 8. Tran Chi Hieu Member

  Về cơ bản setup thì giống chỉ cần add thêm vài thư viện mà bản odoo 8 yêu cầu thôi, ở phần css trong code thì phải vào sửa nếu module đó do bạn tự phát triển.
 9. kimduy1991 New Member

  Gửi mọi người. Nhờ mọi người xem lỗi này thiếu thư viện nào không ?
  Traceback (most recent call last):
  File "E:\EW\12_OpenERP\setup\openerp-7.0-latest\openerp-7.0-20140725-231135\openerp-server.py", line 2, in <module>
  import openerp
  File "E:\EW\12_OpenERP\setup\openerp-7.0-latest\openerp-7.0-20140725-231135\openerp\__init__.py", line 39, in <module>
  import addons
  File "E:\EW\12_OpenERP\setup\openerp-7.0-latest\openerp-7.0-20140725-231135\openerp\addons\__init__.py", line 38, in <module>
  from openerp.modules import get_module_resource, get_module_path
  File "E:\EW\12_OpenERP\setup\openerp-7.0-latest\openerp-7.0-20140725-231135\openerp\modules\__init__.py", line 27, in <module>
  from . import db, graph, loading, migration, module, registry
  File "E:\EW\12_OpenERP\setup\openerp-7.0-latest\openerp-7.0-20140725-231135\openerp\modules\graph.py", line 32, in <module>
  import openerp.osv as osv
  File "E:\EW\12_OpenERP\setup\openerp-7.0-latest\openerp-7.0-20140725-231135\openerp\osv\__init__.py", line 22, in <module>
  import osv
  File "E:\EW\12_OpenERP\setup\openerp-7.0-latest\openerp-7.0-20140725-231135\openerp\osv\osv.py", line 30, in <module>
  import orm
  File "E:\EW\12_OpenERP\setup\openerp-7.0-latest\openerp-7.0-20140725-231135\openerp\osv\orm.py", line 62, in <module>
  import fields
  File "E:\EW\12_OpenERP\setup\openerp-7.0-latest\openerp-7.0-20140725-231135\openerp\osv\fields.py", line 47, in <module>
  import openerp.tools as tools
  File "E:\EW\12_OpenERP\setup\openerp-7.0-latest\openerp-7.0-20140725-231135\openerp\tools\__init__.py", line 29, in <module>
  from image import *
  File "E:\EW\12_OpenERP\setup\openerp-7.0-latest\openerp-7.0-20140725-231135\openerp\tools\image.py", line 25, in <module>
  from PIL import Image
  ImportError: No module named PIL

  module Pil em đã cài rồi nhưng nó báo lỗi như sau :

  running install
  running build
  running build_py
  running build_ext
  building '_imaging' extension
  error: Unable to find vcvarsall.bat
 10. openerpvietnam Active Member

  Lỗi này thường gặp khi sử dụng hệ điều hành 64 bit. Cài thêm thư viện win32 bạn nhé.
  Thân.
 11. kimduy1991 New Member

  ĐÚng như bạn nói. Mình đang cài trên win 64. Nhưng khi mình cài các thư viên win32 thì nó báo lỗi hoặc các thư viện không hỗ trợ win64. Dậy các thư viện đó mình phải cài như thế nào? Bạn có thể hướng dẫn mình được không?
 12. kimduy1991 New Member

  Chào anh chị!
  Em mới bắt đầu nghiên cứu OpenERP
  Anh chị có thể cho em biết lỗi này là bị sao không ạ . Em cám ơn.

  2015-04-02 02:47:36,102 5808 ERROR None openerp.http: fe_sendauth: no password supplied
  Traceback (most recent call last):
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\http.py", line 100, in dispatch_rpc
  result = dispatch(method, params)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\service\db.py", line 70, in dispatch
  return fn(*params)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\service\db.py", line 313, in exp_list
  with closing(db.cursor()) as cr:
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\sql_db.py", line 567, in cursor
  return Cursor(self.__pool, self.dbname, self.dsn, serialized=serialized)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\sql_db.py", line 181, in __init__
  self._cnx = pool.borrow(dsn)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\sql_db.py", line 460, in _locked
  return fun(self, *args, **kwargs)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\sql_db.py", line 522, in borrow
  result = psycopg2.connect(dsn=dsn, connection_factory=PsycoConnection)
  File "C:\Python27\lib\site-packages\psycopg2\__init__.py", line 179, in connect
  connection_factory=connection_factory, async=async)
  OperationalError: fe_sendauth: no password supplied

  2015-04-02 02:47:36,102 5808 INFO None werkzeug: 127.0.0.1 - - [02/Apr/2015 02:47:36] "GET / HTTP/1.1" 500 -
  2015-04-02 02:47:36,118 5808 ERROR None werkzeug: Error on request:
  Traceback (most recent call last):
  File "C:\Python27\lib\site-packages\werkzeug-0.10.4-py2.7.egg\werkzeug\serving.py", line 180, in run_wsgi
  execute(self.server.app)
  File "C:\Python27\lib\site-packages\werkzeug-0.10.4-py2.7.egg\werkzeug\serving.py", line 168, in execute
  application_iter = app(environ, start_response)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\service\server.py", line 280, in app
  return self.app(e, s)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\service\wsgi_server.py", line 216, in application
  return application_unproxied(environ, start_response)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\service\wsgi_server.py", line 202, in application_unproxied
  result = handler(environ, start_response)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\http.py", line 1215, in __call__
  return self.dispatch(environ, start_response)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\http.py", line 1327, in dispatch
  self.setup_db(httprequest)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\http.py", line 1273, in setup_db
  httprequest.session.db = db_monodb(httprequest)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\http.py", line 1399, in db_monodb
  dbs = db_list(True, httprequest)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\http.py", line 1373, in db_list
  dbs = dispatch_rpc("db", "list", [force])
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\http.py", line 100, in dispatch_rpc
  result = dispatch(method, params)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\service\db.py", line 70, in dispatch
  return fn(*params)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\service\db.py", line 313, in exp_list
  with closing(db.cursor()) as cr:
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\sql_db.py", line 567, in cursor
  return Cursor(self.__pool, self.dbname, self.dsn, serialized=serialized)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\sql_db.py", line 181, in __init__
  self._cnx = pool.borrow(dsn)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\sql_db.py", line 460, in _locked
  return fun(self, *args, **kwargs)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\sql_db.py", line 522, in borrow
  result = psycopg2.connect(dsn=dsn, connection_factory=PsycoConnection)
  File "C:\Python27\lib\site-packages\psycopg2\__init__.py", line 179, in connect
  connection_factory=connection_factory, async=async)
  OperationalError: fe_sendauth: no password supplied
  2015-04-02 02:50:28,956 5808 ERROR None openerp.sql_db: Connection to the database failed
  Traceback (most recent call last):
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\sql_db.py", line 522, in borrow
  result = psycopg2.connect(dsn=dsn, connection_factory=PsycoConnection)
  File "C:\Python27\lib\site-packages\psycopg2\__init__.py", line 179, in connect
  connection_factory=connection_factory, async=async)
  OperationalError: fe_sendauth: no password supplied

  2015-04-02 02:50:28,956 5808 ERROR None openerp.http: fe_sendauth: no password supplied
  Traceback (most recent call last):
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\http.py", line 100, in dispatch_rpc
  result = dispatch(method, params)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\service\db.py", line 70, in dispatch
  return fn(*params)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\service\db.py", line 313, in exp_list
  with closing(db.cursor()) as cr:
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\sql_db.py", line 567, in cursor
  return Cursor(self.__pool, self.dbname, self.dsn, serialized=serialized)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\sql_db.py", line 181, in __init__
  self._cnx = pool.borrow(dsn)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\sql_db.py", line 460, in _locked
  return fun(self, *args, **kwargs)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\sql_db.py", line 522, in borrow
  result = psycopg2.connect(dsn=dsn, connection_factory=PsycoConnection)
  File "C:\Python27\lib\site-packages\psycopg2\__init__.py", line 179, in connect
  connection_factory=connection_factory, async=async)
  OperationalError: fe_sendauth: no password supplied

  2015-04-02 02:50:28,956 5808 INFO None werkzeug: 127.0.0.1 - - [02/Apr/2015 02:50:28] "GET / HTTP/1.1" 500 -
  2015-04-02 02:50:28,971 5808 ERROR None werkzeug: Error on request:
  Traceback (most recent call last):
  File "C:\Python27\lib\site-packages\werkzeug-0.10.4-py2.7.egg\werkzeug\serving.py", line 180, in run_wsgi
  execute(self.server.app)
  File "C:\Python27\lib\site-packages\werkzeug-0.10.4-py2.7.egg\werkzeug\serving.py", line 168, in execute
  application_iter = app(environ, start_response)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\service\server.py", line 280, in app
  return self.app(e, s)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\service\wsgi_server.py", line 216, in application
  return application_unproxied(environ, start_response)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\service\wsgi_server.py", line 202, in application_unproxied
  result = handler(environ, start_response)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\http.py", line 1215, in __call__
  return self.dispatch(environ, start_response)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\http.py", line 1327, in dispatch
  self.setup_db(httprequest)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\http.py", line 1273, in setup_db
  httprequest.session.db = db_monodb(httprequest)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\http.py", line 1399, in db_monodb
  dbs = db_list(True, httprequest)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\http.py", line 1373, in db_list
  dbs = dispatch_rpc("db", "list", [force])
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\http.py", line 100, in dispatch_rpc
  result = dispatch(method, params)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\service\db.py", line 70, in dispatch
  return fn(*params)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\service\db.py", line 313, in exp_list
  with closing(db.cursor()) as cr:
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\sql_db.py", line 567, in cursor
  return Cursor(self.__pool, self.dbname, self.dsn, serialized=serialized)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\sql_db.py", line 181, in __init__
  self._cnx = pool.borrow(dsn)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\sql_db.py", line 460, in _locked
  return fun(self, *args, **kwargs)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\sql_db.py", line 522, in borrow
  result = psycopg2.connect(dsn=dsn, connection_factory=PsycoConnection)
  File "C:\Python27\lib\site-packages\psycopg2\__init__.py", line 179, in connect
  connection_factory=connection_factory, async=async)
  OperationalError: fe_sendauth: no password supplied
 13. nguyendnhat New Member

  Chào mọi người, sau một vài ngày tìm hiểu cài đặt thì mình đã fix được khá nhiều lỗi khi cài nhưng khi mà đã hết lỗi gì lên localhost:8069 thì bị thông báo
  No handler found.
  với Log như thế này


  2015-09-18 02:29:32,255 11156 INFO ? openerp: OpenERP version 7.0-20150917
  2015-09-18 02:29:32,255 11156 INFO ? openerp: addons paths: C:\Users\nguyendnhat\OneDrive\Projects\OpenERP\Install\openerp_7.0.latest\openerp-7.0-20150917\openerp\addons
  2015-09-18 02:29:32,255 11156 INFO ? openerp: database hostname: localhost
  2015-09-18 02:29:32,255 11156 INFO ? openerp: database port: 5433
  2015-09-18 02:29:32,255 11156 INFO ? openerp: database user: openerm
  2015-09-18 02:29:34,367 11156 INFO ? openerp.addons.google_docs.google_docs: GData lib version `%s GData-Python/2.0.18` detected
  2015-09-18 02:29:42,519 11156 INFO ? openerp: OpenERP server is running, waiting for connections...
  2015-09-18 02:29:42,523 11156 INFO ? openerp.service.wsgi_server: HTTP service (werkzeug) running on 0.0.0.0:8069

  Mọi ngươi giúp mình với, cảm ơn mọi người rất nhiều.
 14. Lê Đuyn New Member

  Chào các bạn!
  Mình đang thiết lập môi trường phát triển odoo9, Cho mình hỏi, mình tải source về và giải nén nhưng không tìm được thư mục "install" các bạn giúp mình được không?
  Chân thành cảm ơn!
 15. Hello bạn, Nếu bạn thiết lập môi trường phát triển Odoo9 thì bạn cần thư mục install để làm gì vậy bạn? Chỉ cần source là bạn có thể chạy được rồi?
 16. dknylover New Member

  sau bao năm ăn hành cùng các dự án khác thì em lại quay về với erp. Nhưng mà nó ra lỗi như vầy :(
  [IMG]
  mấy bác cho em hỏi như này là như nào ạ?

Chia sẻ trang này