Hướng Dẫn All widget field odoo version 8

Thảo luận trong 'Tin Tức' bắt đầu bởi bruce.nguyen, 23/12/14.

 1. bruce.nguyen Active Member

  - Tất cả các widget webclient mà odoo có thể cung cấp
  - Có thể tuỳ chỉnh hoặc customize thêm nếu muốn
  Mã (text):
  1.  
  2. instance.web.form.widgets = new instance.web.Registry({
  3.     'char' : 'instance.web.form.FieldChar',
  4.     'id' : 'instance.web.form.FieldID',
  5.     'email' : 'instance.web.form.FieldEmail',
  6.     'url' : 'instance.web.form.FieldUrl',
  7.     'text' : 'instance.web.form.FieldText',
  8.     'html' : 'instance.web.form.FieldTextHtml',
  9.     'char_domain': 'instance.web.form.FieldCharDomain',
  10.     'date' : 'instance.web.form.FieldDate',
  11.     'datetime' : 'instance.web.form.FieldDatetime',
  12.     'selection' : 'instance.web.form.FieldSelection',
  13.     'radio' : 'instance.web.form.FieldRadio',
  14.     'many2one' : 'instance.web.form.FieldMany2One',
  15.     'many2onebutton' : 'instance.web.form.Many2OneButton',
  16.     'many2many' : 'instance.web.form.FieldMany2Many',
  17.     'many2many_tags' : 'instance.web.form.FieldMany2ManyTags',
  18.     'many2many_kanban' : 'instance.web.form.FieldMany2ManyKanban',
  19.     'one2many' : 'instance.web.form.FieldOne2Many',
  20.     'one2many_list' : 'instance.web.form.FieldOne2Many',
  21.     'reference' : 'instance.web.form.FieldReference',
  22.     'boolean' : 'instance.web.form.FieldBoolean',
  23.     'float' : 'instance.web.form.FieldFloat',
  24.     'percentpie': 'instance.web.form.FieldPercentPie',
  25.     'barchart': 'instance.web.form.FieldBarChart',
  26.     'integer': 'instance.web.form.FieldFloat',
  27.     'float_time': 'instance.web.form.FieldFloat',
  28.     'progressbar': 'instance.web.form.FieldProgressBar',
  29.     'image': 'instance.web.form.FieldBinaryImage',
  30.     'binary': 'instance.web.form.FieldBinaryFile',
  31.     'many2many_binary': 'instance.web.form.FieldMany2ManyBinaryMultiFiles',
  32.     'statusbar': 'instance.web.form.FieldStatus',
  33.     'monetary': 'instance.web.form.FieldMonetary',
  34.     'many2many_checkboxes': 'instance.web.form.FieldMany2ManyCheckBoxes',
  35.     'x2many_counter': 'instance.web.form.X2ManyCounter',
  36.     'priority':'instance.web.form.Priority',
  37.     'kanban_state_selection':'instance.web.form.KanbanSelection',
  38.     'statinfo': 'instance.web.form.StatInfo',
  39. });
  40.  

Chia sẻ trang này