Đoạn script tự động cài đặt OpenERP 7.0 trong Ubuntu server

Thảo luận trong 'Linux' bắt đầu bởi admin, 7/2/13.

 1. admin Administrator

  Cách dùng:
  Để tạo một bản OpenERP 7.0 đầy đủ, ta dùng lệnh: ./oe-admin install tên_csdl_mới --full; ví dụ: ./oe-admin install demo_openerp --full
  Để start service OpenERP 7.0, ta dùng lệnh: ./oe-admin start tên_bản_openerp_muốn_chạy; ví dụ: ./oe-admin start demo_openerp
  Nếu muốn thì các bạn chỉnh sửa lại một tí đoạn code ở dưới để chạy theo ý muốn của mình.
  Mã (bash):
  1. #!/bin/bash
  2. ################################################################################
  3. # A one-line installation for OpenERP 7.0 server instances
  4. #-------------------------------------------------------------------------------
  5. # USAGE:
  6. #
  7. # * Setup openerp server and create a first OpenERP7 7 instance
  8. #  oe-admin install [name1] --full
  9. #
  10. # * Create an additional OpenERP7 7 instance
  11. #    oe-admin install [name2]
  12. #
  13. # * Start one OpenERP instance (to the terminal)
  14. #    oe-admin start [name2] [server options]
  15. #
  16. # EXAMPLE:
  17. # oe-admin install development --full
  18. # oe-admin install staging
  19. # oe-admin start staging --xmlrpc-port=8080 &
  20. # oe-admin start development --xmlrpc-port=8080 --debug
  21. #
  22. # Author: Daniel Reis, 2013
  23. ################################################################################
  24.  
  25. #fixed parameters:
  26. OEADMIN_USER="openerp"
  27. OEADMIN_HOME="/opt/openerp"
  28. #sudo apt-get update
  29. #sudo locale-gen en_US en_US.UTF-8
  30. case "$1" in
  31. install)
  32.     #--------------------------------------------------
  33.     # Install required dependencies
  34.     #--------------------------------------------------
  35.     if [ "$3" = "--full" ] ; then
  36.         #Make this script available anywhere:
  37.         #sudo ln -sf /usr/local/bin $0
  38.         echo -e "\n---- Install PostgreSQL ----"
  39.         sudo apt-get install postgresql
  40.        
  41.         echo -e "\n---- Install tool debian packages ----"
  42.         yes | sudo apt-get install bzr bzrtools python-pip
  43.  
  44.         echo -e "\n---- Install python debian packages ----"
  45.         yes | sudo apt-get install python-dateutil python-docutils python-feedparser \
  46.         python-gdata python-jinja2 python-ldap python-libxslt1 python-lxml python-mako \
  47.         python-mock python-openid python-psycopg2 python-psutil python-pybabel \
  48.         python-pychart python-pydot python-pyparsing python-reportlab python-simplejson \
  49.         python-tz python-unittest2 python-vatnumber python-vobject python-webdav \
  50.         python-werkzeug python-xlwt python-yaml python-zsi
  51.        
  52.         echo -e "\n---- Install python libraries ----"
  53.         sudo pip install gdata
  54.        
  55.         echo -e "\n---- Create system user ----"
  56.         sudo adduser --system --quiet --shell=/bin/bash --home=$OEADMIN_HOME --gecos 'OpenERP' --group $OEADMIN_USER
  57.         sudo mkdir /var/log/$OEADMIN_USER
  58.         sudo chown $OEADMIN_USER:$OEADMIN_USER /var/log/$OEADMIN_USER
  59.         sudo mkdir -p $OEADMIN_HOME/$OEADMIN_USER
  60.         sudo chown $OEADMIN_USER:$OEADMIN_USER $OEADMIN_HOME/$OEADMIN_USER
  61.     fi
  62.    
  63.     #--------------------------------------------------
  64.     # Create a new instance
  65.     #--------------------------------------------------
  66.     INSTANCE=$2
  67.     echo -e "\n==== Create instance $INSTANCE ===="
  68.  
  69.     echo "* Create instance directory"
  70.     mkdir -p $OEADMIN_HOME/$INSTANCE
  71.  
  72.     echo "* Create postgres user"
  73.     echo "* Please enter your postgres username:"
  74.     read postgres_username
  75.     echo "* Please enter your postgres password:"
  76.     read postgres_userpass
  77.     echo "* postgres username: $postgres_username - password: $postgres_userpass"
  78.     #sudo su -c "createuser --createdb --no-createrole --no-superuser openerp-$INSTANCE" postgres
  79.     #sudo -u postgres psql -c "ALTER USER openerpabc with PASSWORD 'newpassword'"
  80.     sudo -u postgres psql -c "CREATE USER $postgres_username WITH CREATEDB PASSWORD '$postgres_userpass'"
  81.  
  82.     if [ -d $OEADMIN_HOME/$INSTANCE/server ] ; then
  83.         echo "* Server directory exists: skipping"
  84.     else
  85.         echo -e "* Download files"
  86.         #Download nightly builds
  87.         mkdir -p $OEADMIN_HOME/downloads
  88.         wget --no-clobber http://nightly.openerp.com/7.0/nightly/src/openerp-7.0-latest.tar.gz -P $OEADMIN_HOME/downloads
  89.         echo -e "* Uncompress files"
  90.         rm -rf $OEADMIN_HOME/downloads/tmp
  91.         mkdir -p $OEADMIN_HOME/downloads/tmp
  92.         tar xf $OEADMIN_HOME/downloads/openerp-7.0-latest.tar.gz --directory=$OEADMIN_HOME/downloads/tmp
  93.         echo -e "* Install files"
  94.         mkdir -p $OEADMIN_HOME/$INSTANCE/server
  95.         mv $OEADMIN_HOME/downloads/tmp/`ls $OEADMIN_HOME/downloads/tmp/`/* $OEADMIN_HOME/$INSTANCE/server
  96.         #bzr co lp:openerp-web/7.0 $OEADMIN_HOME/$INSTANCE/web
  97.         #bzr co lp:openobject-server/7.0 $OEADMIN_HOME/$INSTANCE/server
  98.         #bzr co lp:openobject-addons/7.0 $OEADMIN_HOME/$INSTANCE/addons
  99.     fi
  100.    
  101.     echo -e "* Create server config file"
  102.     cp $OEADMIN_HOME/$INSTANCE/server/install/openerp-server.conf $OEADMIN_HOME/$INSTANCE --backup=numbered
  103.     sed -i s/"db_user = .*"/"db_user = $postgres_username"/g $OEADMIN_HOME/$INSTANCE/openerp-server.conf
  104.     sed -i s/"db_password = .*"/"db_password = $postgres_userpass"/g $OEADMIN_HOME/$INSTANCE/openerp-server.conf
  105.     sed -i s/"db_host = .*"/"db_host = localhost"/g $OEADMIN_HOME/$INSTANCE/openerp-server.conf
  106.     sed -i s/"db_port = .*"/"db_port = 5432"/g $OEADMIN_HOME/$INSTANCE/openerp-server.conf
  107.     #echo "logfile = /var/log/openerp/openerp-$INSTANCE.log" >> $OEADMIN_HOME/$INSTANCE/openerp-server.conf
  108.     #echo "addons_path=/opt/openerp/$INSTANCE/addons,/opt/openerp/$INSTANCE/web/addons" >> $OEADMIN_HOME/$INSTANCE/openerp-server.conf
  109.     echo "#!/bin/sh
  110. sudo -u $OEADMIN_USER $OEADMIN_HOME/$INSTANCE/server/openerp-server --config=$OEADMIN_HOME/$INSTANCE/openerp-server.conf \$*
  111. " > $OEADMIN_HOME/$INSTANCE/start.sh
  112.     chmod 755 $OEADMIN_HOME/$INSTANCE/start.sh
  113.     ;;
  114.  
  115. start)
  116.     INSTANCE=$2
  117.     shift 2
  118.     $OEADMIN_HOME/$INSTANCE/start.sh $*
  119.     ;;
  120.    
  121. esac
  122. echo "Done!"
  123.  
  124. # TODO IDEAS:  add options to
  125. # * set listening xmlrpc port
  126. # * start in background, see instances running, and stop instances
  127. # * set instance to autostart on boot
  128. # * provide better conf file template
  129. # * install from source
  130. # * install and add an additional addons directory to an existing instance
  131. # * update instance files
  132. # * remove instance
  133. # * rebuild and run tests on throw-away instances
  Tham khảo từ: http://www.serpentcs.com/serpentcs-...-installation-of-openerp-7-0-server-instances
  Quanvm and Nguyễn Trần Vũ like this.
 2. wickerfurniture New Member

  Dear bác, mình đọc bài thấy có nhiều kiến thức khá mới, cũng muốn hỏi thêm có cách nào tốt hơn, ngon hơn, hiệu quả hơn hay không, hay chỉ dừng lại ở những việc này thôi ạ! Cảm ơn bác!
 3. NHD New Member

  Ý của bạn là kiến thức của odoo hay của đoạn bash trên vậy? :))

Chia sẻ trang này